Provozní řád PROACTIVITY centrum

H.E.A.T. PROGRAM


I. Vstup na lekce H.E.A.T. PROGRAMu

1. Provozní doba dle aktuálního rozpisu lekcí v recepci sportcentra.

2. Rezervace je podmíněna úhradou vstupného předem. Možnost přeobjednání je nejpozději 6 hodin před začátkem lekce.

3. Vstup do cvičebního sálu je povolen klientům s platnou permanentkou. V případě pozdního příchodu klienta s platnou rezervací má provozovatel právo odepřít mu vstup do cvičebny, aby nerušil průběh lekce, nebo dát přednost jinému přítomnému klientovi a uhrazenou rezervaci mu přeobjednat.

4. Všichni klienti svou účastí potvrzují, že jsou zdrávi a připraveni zvládnout tréninkový program. Klientům nad 60 let doporučujeme konzultovat svou účast se svým praktickým lékařem.

5. Vstup do cvičebního sálu je povolen jen v čistém sportovním oděvu a vhodné sportovní obuvi. Každý klient musí mít s sebou ručník a pitný režim v úzké umělohmotné láhvi.


II. Vyloučení ze cvičebního sálu

1. Ze cvičebního sálu budou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující své zdraví a zdraví ostatních účastníků (např. kašel, kožní vyrážky, hnisavé rány...), osoby zahmyzené a pod vlivem alkoholu, léků či drog.

2. Vstup může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně mít vliv na pořádek, bezpečnost, čistotu a mravně společenské zásady.

3. Z tréninkového prostoru může být vykázán klient, který přes napomenutí nedodrží ustanovení provozního řádu nebo neuposlechne pokynů instruktora nebo obsluhy sportcentra, a to bez nároku na vrácení vstupného.

4. Z tréninkového prostoru může být vykázán klient, který výrazně a opakovaně ruší svým chováním ostatní účastníky.

5. Každý klient je povinen šetřit zařízení, vodu a elektrickou energii. Za svévolné poškození nebo znečištění vnitřního vybavení je klient povinen uhradit náhradu ve výši nákupní ceny předmětu nebo její opravy.


III. Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Ke vstupu do šaten jsou oprávněni pouze klienti, kteří mají uhrazené vstupné.

2. Cenné věci by si klienti neměli ukládat v šatnách, ale svěřit je do úschovy instruktorovi nebo obsluhujícímu personálu v recepci sportcentra.

3. Šatny a sprchy jsou určeny zvlášť pro ženy a muže.

4. Použití vybavení cvičebního sálu bez dozoru instruktora je z bezpečnostních důvodů nepřípustné.

5. K poskytnutí první pomoci při jakémkoliv zranění je potřeba přivolat instruktora nebo obsluhující personál recepce, kteří v případě potřeby zajistí lékařskou pomoc.

6. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu a pokynů odpovědné osoby nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

7. Přání a stížnosti, které se týkají provozu H.E.A.T. PROGRAM centra, mohou klienti nahlásit instruktorovi nebo v recepci sportcentra.

8. Nalezené věci se shromažďují u obsluhy v recepci sportcentra.


IV. Ve cvičebním sále je zakázáno

1. Vstupovat ve venkovní obuvi nebo špinavé sportovní obuvi. Dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek a průběh jednotlivých lekcí.

2. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků a žvýkaček, kouřením a přítomností psů nebo jiných zvířat. Je zakázáno přemisťovat zařízení, nábytek, manipulovat s topením a elektrickým zařízením.


V. Ostatní ustanovení

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny klienty H.E.A.T. PROGRAM centra.

2. Odpovědný vedoucí: Lenka Šindlerová, telefon 722 805 005


Provozovna: Proactivity, Lenka Šindlerová, Čechova 2889/24a, 75002 Přerov

Provozovatel: Lenka Šindlerová, Budovatelů 1235/4, 75002 Přerov, IČO: 888 44 145

Čechova 2889/24a
750 02 Přerov

  • +420 603 291 999
+