Zásady ochrany osobních údajů

I. Správce osobních údajů

1. Správce osobních údajů, Lenka Šindlerová, IČO: 88844145, se sídlem Budovatelů 1235/4, 750 02 Přerov (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré ním zpracovávané osobní údaje jsou důvěrné a nakládá s nimi v souladu s příslušnou evropskou i vnitrostátní právní úpravou.

2. Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky emailem na adrese info@proactivity.cz. Při elektronické komunikaci správce zpravidla odpoví z emailové adresy zřízené na doméně proactivity.cz.

3. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje subjektů údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOÚ“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“). Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje správcem zpracovány, jsou dále vymezeny.

4. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek dostupných na následující elektronické adrese: http://www.proactivity.cz.

5. Osobními údaji se podle GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6. Tyto zásady vydává správce proto, aby subjekty údajů dostatečně informoval o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu, kdo k těmto osobním údajům bude mít přístup a jaká mají subjekty údajů v této souvislosti práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

II. Zpracovávané údaje

1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle subjektů údajů, účelů, kategorií osobních údajů a doby uchování následovně:

a) zájemci o členství ve fitness centru – v rozsahu jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, emailové adresy a telefonního čísla za účelem plnění zákonných povinností, smluvního vztahu a ochrany oprávněných zájmů centra po dobu 1 roku od zamítnutí přihlášky o členství ve fitness centru;

b) členové fitness centra – v rozsahu jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy bydliště, emailové adresy a telefonního čísla za účelem plnění zákonných povinností, smluvního vztahu, pojistného zájmu a ochrany oprávněných zájmů centra po dobu trvání členství ve fitness centru a dále po dobu 3 let od zániku členství člena ve fitness centru;

c) smluvní strany fitness centra– v rozsahu identifikačních údajů, jimiž jsou u fyzické osoby jméno, příjmení, identifikační číslo osoby či daňové identifikační číslo osoby a případně datum narození, adresa sídla, místa podnikání nebo bydliště, telefonní číslo a emailové adresa za účelem plnění zákonných povinností, smluvního vztahu a ochrany oprávněných zájmů fitness centra;

e) návštěvníci internetových stránek – v rozsahu povolených souborů cookies za účelem statistickým.

2. Příjemci osobních údajů jsou:

a) osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

b) osoby podílející se na zajištění provozu služeb,

c) osoby zajišťující marketingové, účetní a pojišťovací služby,

d) orgány veřejné moci – finanční správy, veřejného rejstříku atp.

3. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

a) plněním smluvního vztahu – vztah mezi správcem a subjektem údajů vniklý na základě přihlášky o členství ve fitness centru nebo z titulu uzavřené smlouvy se smluvním partnerem fitness centra;

b) plněním zákonných povinností – povinnosti uložené správci právními předpisy České republiky nebo Evropské unie, mezi které patří zejména uchovávání zápisů a dokumentů v souvislosti s existencí právnické osoby (§ 158a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „ObčZ“), plnění povinností vůči veřejnému rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb.), uchovávání účetních dokladů (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)) nebo z důvodů personální a mzdové agendy podle zákonů č. 262/2006 Sb., č. 582/1991 Sb. a č. 48/1997 Sb.;

c) oprávněný zájem – obhajoba v případě sporu před orgány veřejné moci nebo jinými orgány. Doba zpracování v takovém případě činí 3 roky a neběží po dobu vedení takového sporu. Oprávněným zájmem je rovněž ochrana ekonomických a jiných zájmů správce, zamezení podvodů a dalšího protiprávního jednání, hlášení pojistných událostí, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu veřejné moci a zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je toliko příkladný;

d) statistický účel – anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek správce, monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého si subjekt údajů internetové stránky prohlíží. Tato data jsou sbírána za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb a nabízení relevantního obsahu;

e) plnění dalších zákonných povinností – poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací kontrolním a jiným orgánům veřejné moci.

4. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného právního jednání (např. smluvních vztahů), a to minimálně po dobu trvání členství ve fitness centru nebo vyřízení právního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, pro kterou byl případně správci udělen souhlas s jejich zpracováním. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

5. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automaticky. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, a to například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

6. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii), správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Práva subjektů údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR mají subjekty údajů následující práva:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR, popřípadě právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se subjektu týkají, jakmile již nebudou potřebné pro výše deklarované účely, a pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

f) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud zpracování osobních údajů bylo založeno jen na základě takového souhlasu.

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 17000 Praha 7 – Holešovice, https://http://www.uoou.cz/.

2. Za účelem uplatnění těchto práv se subjekty údajů mohou na správce obracet na kontaktních údajích uvedených v čl. I. těchto zásad.

IV. Cookies

1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do internetového prohlížeče subjektu údajů. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva by tak pro uživatele měla být snazší a příjemnější. Tyto soubory jsou důležité, neboť bez nich by procházení internetové sítě bylo složitější.

2. Na internetových stránkách může správce využívat následující soubory cookies:

a) relační (dočasné) – umožňují propojovat jednotlivé aktivity subjektů údajů po dobu prohlížení internetových stránek. V okamžiku otevření okna prohlížeče se aktivují a deaktivují se jeho zavřením, čímž se vymažou;

b) trvalé – umožňují počítač subjektu údajů identifikovat, jestliže opětovně navštíví internetovou stránku, a dokáží nabízený obsah přizpůsobit;

3. Při používání internetových stránek dochází ke zpracování relačních souborů cookies. Pokud internetové stránky používají i trvalé soubory cookies, je tak možné jen na základě odvolatelného souhlasu subjektu údajů k jehož udělení či neudělení bude subjekt údajů vyzván.

V. Závěrečná ustanovení

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití licencovaných antivirových programů, bezpečné a průběžné ukládání záloh a bezpečná přístupová hesla.

2. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů měnit, a to zejména zveřejněním nové verze na internetových stránkách správce, které jsou uvedeny v čl. I. těchto zásad.

3. Tyto zásady se uplatní na zpracování osobních údajů správcem ode dne jejich přijetí.

 

V Přerově dne 1. 1. 2023

PROACTIVITY centrum

Čechova 2889/24a
750 02 Přerov

  • +420 603 291 999
+